Oggenddiens 23 Februarie 2020

23
Feb

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sPG4BltUb7I[/embedyt]

Oggenddiens

23 Feb 2020

Gesprekke om die tafel

 

Votum:

‘God is by die wat Hom aanroep en soek.’

Gebed:

Kom, O Lig, en Verlig die duister in my

Kom, O Lewe, en wek my uit die dood.

Kom, groot Geneesheer, en heel my wonde.

Kom, Vuur van God

Die evangelie van Jesus Christus was nooit bedoel om bloot geglo te word nie. As ons dit regtig glo, moet ons dit ook leef en doen.

Daar is min dinge wat meer aards, meer gewoon, meer menslik is as om te eet. Spesifiek om saam te eet.

Martinus Versfeld skryf in sy boek Food for thought:

“Nothing is more indicative of what you are than your food and table customs.”

Met ander woorde daar is min dinge wat so baie verklap van wie ons is as die kos wat ons eet en die wyse waarop ons dit doen.

Etes is prentjies van mense se lewens.

Koffiepot en karringmelkbeskuit.

In die Middeleeue het hulle met hulle hande geëet en brood gebruik om kos  op te skep. Net die rykste mense het messe gehad.

Dit het my laat dink aan vandag en ons gebruike:

wonder wanneer mag ons begin eet – as die persoon klaar gepost het op sosiale media oor die ete?

Mag ons fone op die tafel lê?

Laat my dink aan die storie van ‘n gemeente in die Kaap.

Presies wat ek met die beskuit doen spreek boekdele oor wie ek is.

  • Vir Engelssprekendes is dit ‘n absolute doodsonde om koekies en beskuit in jou koffie te doop.
  • Vir Afrikaanssprekendes is dit ondenkbaar om ‘n ongedoopte stuk karringmelkbeskuit te kou en af te sluk.

Kerk in die Kaap waar Afrikaans- en Engelssprekendes die gemeente deel. Elke sondag herbevestig elke groep hulle identiteit. Presies wie hulle is en nie is nie.

Antieke etes:

In Levitikus sien ons dat daar al ‘n verskeidenheid voorskrifte rondom kos was.

In die Nuwe Testament interpreteer Jesus die omgaan met kos opnuut. Jesus gebruik hierdie alledaagse aktiwiteite om iets van God se karakter sigbaar te maak.

In die tyd van Jesus het mense 2 maaltye per dag gehad: middag- & aandete.

Meestal brood en gars.

Gars opgekook tot ‘n tipe pap = stapelvoedsel.

Hulle het ook baie wyn gedrink.

Dit was veiliger as water in tye van droogte.

Oud en jonk het almal wyn gedrink.

Meeste mense het eintlik honger gely.

Dit was ‘n daaglikse stryd.

Etes was altyd meer as net kos.

As ons is hoe ons eet, dan is God ook hoe Hy eet.

En daarvan sien ons baie in die evangelies.

Teks:

Lukas 24: 13-35

13 Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ’n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. 14 Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15 Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, 16 maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 17 Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” Met somber gesigte gaan hulle staan, 18 en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?” 19 Hy vra vir hulle: “Watter dinge?” Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ’n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; 20 en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. 21 Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. 22 En nou het ’n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf 23 en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ’n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. 24 Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.” 25 Toe sê Hy vir hulle: “Wat ’n gebrek aan begrip en wat ’n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? 26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?” 27 Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê. 28 Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. 29 Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.” Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. 30 Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31 Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32 Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” 33 Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, 34 en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!” 35 Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

 En so was dit met Kleopas en sy medereisiger op die stofpad tussen Jerusalem en Emmaus.

Aan die begin van ons teks tref ons twee mense aan wat moeg, moedeloos en teleurgesteld is.

Hulle was in Jerusalem met groot verwagting.

Reeds die derde dag na die kruisiging. Joodse mense het geglo dat jou siel jou liggaam op die vierde dag na dood verlaat. M.a.w tyd vir ‘n wonderwerk was amper verby.

Hulle praat met ‘n vreemdeling maar sien nie vir God raak nie.

Bybelkenners is onseker oor waar Emmaus presies geleë is.

Ons het almal ‘n Jerusalem en ‘n Emmaus.

Jerusalem = plek waar jy God ervaar.

Emmaus = waarheen jy vlug as jy sukkel om God in jou lewe te sien. Soms is Emmaus vir ons ‘n rekenaarskerm, ‘n klomp werk, ‘n kroeg, ‘n inkopiesentrum of ‘n kredietkaart.

Jesus neem vir hulle die Jerusalem-ervaring Emmaus toe.

In die gewone het hulle sy teenwoordigheid as ontsagwekkend ervaar. Hy is in die gewone, maar Hy is meer as die gewone.

Hierdie transformerende teenwoordigheid van Jesus.

Let op die manier waarop die bewussyn beskryf word: Hulle het dit nie gesê nie, maar hulle het geweet! Dit is die vorm van bewussyn van God by jou, verby bewyse en denke. Soos wanneer jy bewus is van jou regterhand. Jy hoef nie heeltyd aan jou regterhand te dink nie maar jy is tog bewus dat dit daar is! God is teenwoordig op ‘n diep bewussynsvlak.

Die teenwoordigheid van God maak ons nie geestelik nie. Nie wêreldvreemd nie. Dit maak ons REAL.

 Ontmoeting in ons lewens:

Wat as?

Wat as jy die lewende God deur jou lewe ontmoet het?

Wat as elke swaarkrytyd vir jou ‘n erediens was?

Wat as oomblikke van vreugde jou lofliedere was?

Wat as jou godsdiens in die lewe van elke dag beoefen word?

Wat as jou kerkgebou, jou huis, kantoor of mall was?

Wat as jou katedraal, die bosveld en die sterrehemel was?

Wat as ons geestelike dissiplines gebeure in jou lewe was?

Wat as gebed jou woorde, gedagtes en bewussyn was?

Wat as meditasie ‘n verdieping in sport, breiwerk of musiek was?

Wat as heilige water die water was wat jy drink, in bad of in swem?

Wat as heilige brood die eenvoudige sny op jou bord was?

Wat as die bloed van Christus die glas wyn in jou hand was?

Wat as die lewe jou leraar was?

Wat as jou vriendekring en vreemdes jou Bybelstudiegroep was?

Wat as die boek wat jy lees jou met Woorde van God verras?

As dit so was, sou jy die lewende Here in jou lewe ontmoet het!

Baie mense het ‘n diep behoefte om God te ontmoet en te beleef. Meestal soek hulle en probeer hulle allerhande sg “geestelike” rituele. Dit het baie waarde ja, maar is die kanaal waar jy God kan ontmoet tog nie die ryke momente van elke dag nie?

Die sg “geestelike gewoontes” soos eredienste, gebed, Bybel lees – dit is die ruimtes wat ons daarop attent maak om God in elke oomblik van die lewe te ervaar deur ‘n diep bewussyn.

=Jou lewe word die plek van ontmoeting met God!

  • Dink na hoe die Bybel grotendeels die vertelling van geskiedenis is:

Geskiedenis van Israel met al die hoogte- en laagtepunte

Dit is tog die verhaal van God met Israel. God ontmoet Israel

in die lewe van die volk.

  • Die lewe van talle gelowiges word vertel van Adam af regdeur tot by die Profete. Dit is alles lewens wat afspeel met of sonder die bewussyn van God se teenwoordigheid.

God ontmoet mense in die lewe!

  • Jesus se lewe word in die vier Evangelies oorvertel. Dit gebeur in die gewone gebeure van die lewe: etes, ontmoetings, reisverhale, bome langs die pad, gesprekke, swaarkry, hartseer, vriendskap, ens.

Die punt is:

Jesus ontmoet jou versluierd in jou lewe!

– In die tuinier, die vreemdeling op die pad, die een wat saam met jou aan tafel is, die een wat sy hand saam met jou in die bak steek, die een wat saam met jou ontbyt eet, wat saam met jou werk….

Wat as God jou nog altyd deur jou lewe wou ontmoet en jy was nie teenwoordig in die ontmoeting nie? Jy het verwag jy kan God net ontmoet in die “geestelike” dinge.

Baie mense het so diep behoefte om God te ervaar en kies altyd die intens “geestelike”: lang gebede, ritse Bybelstudies, ure se eredienste…maar by die eintlike plek van ontmoeting is jy afwesig: Jou lewe…

=Jou eie lewensgeskiedenis was en is die grootste ontmoetingsterrein! God ontmoet jou in jou lewe… verlede, hede en toekoms.

Slot:

Die doel vanoggend is om Jesus se etes en ons etes na aan mekaar te bring.

Want net dalk sien ons raak dat Jesus saam met ons aan tafel is.

Ons hoop hierdie inleidende reeks vir die jaar het nagmaalstafel, die tafels in McDonald’s , die kombuistafels in ons huise en die tafels waarby jy nog nooit geëet het nie bymekaar gebring.

Want die doodgewone dinge wat ons elke dag doen, kommunikeer ook God se teenwoordigheid by ons.