Oggenddiens 24 Maart 2019

24
Mar

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=v5FE6W8QlbU[/embedyt]

24 Maart 2019
3e Lydensondag

Dr. Zander van der Westhuizen

 

Votum

3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

Verootmoediging: Matteus 22

15 Toe het die Fariseërs besluit om Jesus met ’n vraag in ’n val te lok. 16 Hulle stuur toe van hulle volgelinge saam met ’n aantal Herodiane om vir Hom te sê: “Meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid die wil van God bekend maak sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. 17 Sê vir ons wat dink u: Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal, of is dit nie?” 18 Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê: “Huigelaars! Waarom stel julle vir My ’n strik? 19 Wys vir My die muntstuk waarmee die belasting betaal word.” Hulle bring toe die muntstuk vir Hom, 20 en Hy vra vir hulle: “Wie se kop en naam is hierop?” 21 “Die keiser s’n,” antwoord hulle. Jesus sê vir hulle: “Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort.” 22 Toe hulle dit hoor, was hulle verbaas en het hulle Hom met rus gelaat en weggegaan.

Die vraag na die betaal van belasting

Ja/Nee vraag
As Jesus JA sê – is die mense kwaad want die Romeine onderdruk die volk en dan kan die Fariseërs dit gebruik om die mense teen Jesus te draai!
As Jesus Nee sê – is die Herodiane kwaad want hulle ondersteun die regering en dan kan hulle Jesus aankla by die Romeine!

Jesus antwoord:
Vermy die Ja of Nee – vra ‘n teenvraag: Wie se kop is op die muntstuk?
Antwoord: Gee aan die keiser sy eiendom terug.
Gee aan almal wat hulle s’n is.
Maar die eintlike ding is – gee die Here wat aan Hom behoort.

Die Fariseërs….soek nie die wil van die Here nie…. soek net hul eie belange… is net besig met hulself…
Hulle is besig met die aansien, die mag, die godsdiens….

Die belangrikste is God se wil en God se koninkyk.

Skriflesing: Matteus 14:1-13 & Lukas 13: 31-33 & Lukas 14:28-33
Matteus 14
Daardie tyd het Herodes, die heerser, gehoor wat van Jesus vertel word, 2 en hy het vir sy paleispersoneel gesê: “Maar dit is mos Johannes die Doper! Hy is uit die dood opgewek, daarom werk die kragte in hom!” 3 Vroeër het Herodes vir Johannes laat vang, laat boei en in die tronk laat opsluit. Dit het hy gedoen oor Herodias die vrou van sy broer Filippus, 4 want Johannes het vir Herodes gesê: “U mag haar nie as vrou vat nie.” 5 Herodes wou hom daaroor doodmaak maar was tog bang vir die mense, omdat hulle hom as ’n profeet beskou het. 6 Met Herodes se verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was so in sy skik met haar 7 dat hy ’n eed afgelê het dat hy vir haar sal gee net wat sy vra. 8 Haar ma het haar voorgesê en sy het gevra: “Gee vir my hier in ’n skottel die kop van Johannes die Doper.” 9 Hieroor het die koning baie sleg gevoel, maar vanweë die eed wat hy voor die gaste afgelê het, het hy opdrag gegee dat aan haar versoek voldoen moet word. 10 Hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. 11 Hulle het sy kop in ’n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar ma toe gevat het. 12 Sy dissipels het sy liggaam kom haal en begrawe; en hulle het dit vir Jesus gaan vertel.
13 Toe Jesus dit hoor, het Hy met ’n skuit daarvandaan weggegaan na ’n stil plek om alleen te wees.
Lukas 13
31 Op daardie selfde oomblik het ’n aantal Fariseërs vir Jesus kom sê: “U moet padgee en na ’n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak.” 32 Maar Hy sê vir hulle: “Gaan sê vir daardie jakkals: ‘Kyk, vandag en môre dryf Ek nog bose geeste uit en maak Ek mense gesond, maar op die derde dag sal Ek my werk klaar maak.’ 33 In elk geval moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat ’n profeet op ’n ander plek as Jerusalem omkom.

Lukas 14
28 “Wie van julle wat ’n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? 29 Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. 30 Hulle sal sê: ‘Hier is ’n man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie.’ 31 “Of watter koning wat met ’n ander koning in ’n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy tien duisend man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met twintig duisend teen hom optrek nie? 32 Anders stuur hy ’n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. 33 “So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie.”

Die Herodus dinastie

Die Herodus dinastie is in die geskiedenis seker van die mees invloedrykste en rykste families wat ooit op aarde geleef het
Hulle het vir amper 140 jaar oor die hele area van Palestina regeer
Hulle het stede gebou, oorloë amper nooit verloor nie, mense doodgemaak, en en en
Herodus die Grote het deur die loop van sy lewe tien vrouens getrou.
By een vrou het hy twee seuns gehad en by ‘n ander een ‘n seun.
Antipas; Archelaus; Philip
Herodus die Grote het ses keer sy testament verander, en ‘n groot klomp moeilikheid en bakleiery gehad onder die seuns voordat hy in 4vC dood is.
Antipas is aangestel as die regeerder van die middel-dele, Philip oor die noorde, en Archelaus oor die grootste dele in die suide.

Die Herodus waarvan ons lees in die evangeliese tyd is Antipas.
Antipas het getrou met ‘n Arabiese koning se dogter
Hy het eenmaal bietjie gaan kuier by sy broer Philip, en hou toe baie van dié se vrou.
Hy vat toe sy broer se vrou (Herodias) en trou met haar.
Hy stuur toe sommer sy eie vrou weg (Die Arabiese koning se dogter)
Die probleem was dat Herodias eintlik sy kleinniggie was.

Johannes die doper het openlik vir Antipas hieroor aangevat
Antipas het Johannes die doper hieroor in die tronk gegooi.
Een aand by ‘n partytjie raak Antipas bietjie gekoring, sy nuwe vrou se dogter, Salome, verlei hom, hy sê hy sal enige iets vir haar doen, sy vra Johannes die Doper se kop op ‘n skinkbord.
Een van Jesus se beste vriende gaan dood.

Die Arabiese koning was so kwaad dat hy oorlog gemaak het met Antipas.
Antipas was so vol van homself dat hy dit nie baie ernstig opgeneem het nie.
Hy stuur toe net 10 000 man om teen die Arabiese koning se 20 000 man te gaan veg.
Toe verloor Antipas die oorlog as gevolg van sy arrogansie, die enigste een van al die oorloë in die geskiedenis vandie Herodus dinastie.

Die wêreld van Jesus

Jesus het groot geword in die wêreld van die Herodus dinastie
Om Hom was die groot stede en blyplekke van die Herodus dinastie:

Sepphorus – Naby Nasaret (Josef het daar gewerk) (Jesus Mark 11)
Tiberius – Naby Capernaum
Die Herodium (Tussen Betanië en Jerusalem)

Jesus het geweet wat die Herodus familie aan mense gedoen het.
Hy het geweet van die mag, die korrupsie, die geweld, die immoraliteit
Hy was diep geraak deur Johannes die doper se dood
Dit was Jesus se wêreld

Dan was daar nog die ROMEINE:
Die volk van die Here was onder Romeinse besetting:
Soldate in die strate
Belasting
Herodus Antipas was in beheer namens Rome
Hy was geweldadig – Hy het sommer mense verbrand
Politiek met Rome – moet die volk beheer en rustig hou

Intern was die Joodse godsdienstige leiers ook verdeel:
Daar was vier groepe: Selote, Esseners, Herodiane en Fariseërs
Esseners het hul onttrek van die wêreld en eenkant gaan woon in die woestyn
Selote was erg teen die Romeine (hulle het geglo aan geweld)
Die Herodiane was pro Herodus en het die regering goed gepraat
Die Fariseërs en die skrifgeleerders het vir die mense gepreek en die wette van Moses en ander geïnterpreteer.
Omrede hulle die slimste was – het die Romeine hulle sommer gebruik om as regters op te tree, leiers te wees, ens.

Jesus se hele wêreld was vol konflik.
Dit was polities en godsdienstig.
Daar was armoede, siekte en ongeregtigheid
Daar was leiers, korrupsie en geweld

Hoe het Jesus dit hanteer?

Jesus het opgestaan teen ongeregtigheid
Ek dink as meeste van ons aan Jesus dink dan het ons hierdie prentjie van iemand wat altyd sagmoedig, rustig, vriendelik, stil is. Die Jesus wat stop by die siekes, die kinders, die vrouens
want ons het hierdie romantiese beeld van wie Hy was.
net soos ons ‘n beeld het van sy kruisiging

Maar daar is ook hierdie ander kant van Jesus wat ons mis.
Die kant waar Jesus Homself uitspreek teenoor die ongeregtighede van sy tyd….teenoor mense wat sê hulle is gelowiges maar nie so optree nie
Wat kwaad word en hartseer word as ander mense onregverdig behandel word
Die Jesus wat aanval.

Tekste
Ons lees hoe Jesus teen Herodus uitvaar in die openbaar:

Verwys na Herodus as ‘n jakkels
“Gaan sê vir daardie jakkals”
“Jakkalse het gate, maar die Seun van die mens…”

Was baie braaf om in die openbaar vir die Herodus ‘n “jakkels’ te noem

Spot oor die oorlog
31 “Of watter koning wat met ’n ander koning in ’n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy tien duisend man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met twintig duisend teen hom optrek nie?

Hier spot Jesus met Herodus wat verloor het teen sy voormalige skoonpa oor sy dogter met wie hy owerspel gepleeg het.

Ander tekste
Baie ander tekste soos “as jy genoeg geloof het sal jy vir daardie berg sê om hom in die see te gooi”…. INSIG Kursus… verwys na die Herodium

Jesus het opgestaan teen ongeregtheid
Jesus het opgestaan en in die openbaar die politieke leiers aangevat
Net soos Hy al die verskillende groepe van die godsdienstige leiers onder die Jode ook aangevat het.
Jesus het veral opgestaan vir die mense wat nie ‘n stem gehad het nie – die armes, die weduwees, die kinders, die siekes.

Jesus was nie maar net hierdie sagte, mooi geklede, Kinderbybel “Jesus” nie.
Jesus was ‘n aktivis – sonder geweld – maar ‘n aktivis

Jesus se lyding was gekoppel aan sy posisie teenoor die wêreld van sy dag

In lydenstyd dink ons na oor Jesus se lyding.
Ons is natuurlik geneig om te dink dat Jesus se lyding net gekoppel word aan sy fisiese lyding tydens die kruisiging.
Maar Jesus se lyding was ook emosioneel, geestelik:
Dink maar net hoe moes Jesus gevoel het na Johannes die doper se dood.
Dink net hoe moes Jesus gevoel het wanneer Hy gesien het hoe mense seerkry, sleg behandel word, onregverdig seer gemaak word.
Die woord in Grieks “splagmentzomai” wat ons in Engels met die woord “compassion” vertaal, beteken letterlik om so sterk te voel oor iemand anders dat jou binnegoed begin saamtrek, word meer as een keer gebruik om te beskryf hoe Jesus gevoel het oor mense wat seerkry.
Jesus se lyding was diep.
Dit was dikwels gekoppel aan sy liefde vir mense
As gevolg van die wêreld van konflik om Jesus het Hy lyding ervaar.

Jesus het tyd spandeer “in” die wêreld sodat Hy kon omgee, genees en verstaan

Hoe reageer Jesus?
Hy spandeer tyd “in” die wêreld
Hy genees
Hy omarm
Hy leer
Hy versorg
Hy luister
Hy eet saam met die mense
Hy leef tussen die mense
Hy vertel mense van God se liefde

Jesus het tussen die mense, wat die slagoffers van die konflik om hulle was, geleef.

Hoe hanteer ons dit vandag?

Hierdie week was Menseregtedag
Ons sien verhale van mense wat in Mosambiek doodgaan en nie kos het nie.
Ons weet van mense wat onregverdig behandel word.
Ons sien konflik.
Ons weet van die politiek, die korrupsie, die spanning.
Ons sien arm mense.
Ons sien die konflik tussen partye en tussen godsdienstige leiers.

Ons sien vandag nog dieselfde goed.
Die wêreld vandag is in sekere opsigte nie ver van die wêreld van Jesus af nie.

Wat doen ons?
Jesus se volgers?

Jesus se lyding was die seer wat veroorsaak is in sy hart omrede Hy vir mense so lief was.
Hy het seergekry omrede mense seer gekry het.

As volgers van Jesus behoort ons dieselfde lyding te ervaar.
Ons behoort dieselfde hart te hê vir mense sonder ‘n stem, mense wat seerkry, mense wat sukkel.

Ons lyding behoort dieselfde as Jesus se lyding te wees.
Daardie lyding behoort ons ook te dryf na ‘n plek waar ons nie anders kan as om OP TE STAAN vir hierdie mense nie.

AMEN