Oggenddiens 31 Maart 2019

31
Mar

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=k60e2heevZk[/embedyt]

Oggenddiens
31 Maart 2019
4e Lydensondag

Mat 26:20-25, 31-46

Votum
5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8 het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. 9 Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, 11 en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

Verootmoediging: Matteus 22
34 Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35 en een van hulle, ’n wetgeleerde, het Hom met ’n vraag probeer vastrek. 36 “Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 37 Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’p [p Vgl. Deut. 6:5] en met jou hele verstand. 38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’q [q Lev. 19:18] 40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Geloofsbelydenis
APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS

Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,

gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die
regterhand van God, die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk,
Die gemeenskap van die heiliges;

Die vergewing van sondes;

Die opstanding van die vlees

En ‘n ewige lewe.

Laasweek
⦁ Gesels oor die wêreld van Jesus:
⦁ Die Herodiaanse dinastie en hoe dit gewerk het.
⦁ Die Romeine se besetting van die land en hoe dit gewerk het
⦁ Ons het gekyk na die konflik binne die godsdienstige wêreld van Jode.
⦁ Al die groepe ens.
⦁ Toe het ons na ‘n paar tekste gaan kyk en gesien hoe Jesus gereageer het op hierdie wêreld
⦁ Hy het opgestaan teen ongeregtigheid…. hele paar voorbeelde gesien van “aktivis Jesus”
⦁ Jesus se lyding was gekoppel aan die seer van die mense van die dag. Hy het “compassion” gehad…. goed soos Johannes die Doper se onregverdige moord het Hom ontstel.
⦁ Hy het tussen die mense beweeg…. daar het Hy gesien en gehoor wat met mense gebeur.
⦁ Uiteindelik het ons gevra wat dit vandag vir ons as kerk beteken in die wêreld….
⦁ En hoe laat dit ons hierdie jaar lydenstyd gedenk?

⦁ Hierdie week wil ons die sirkel nog bietjie nouer trek.
⦁ Ons wil kyk na die mense naby Jesus….
⦁ Hoe het Jesus se binnekring gelyk….?
⦁ Wat leer ons oor Jesus se lyding wanneer dit kom by die mense naaste aan Hom?

Ons kan weer eens ‘n hele paar tekste lees…
Ons kies net ‘n paar grepe uit Matteus 26

Skriflesing: Matteus 26:20-25, 31-46
20 Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die twaalf. 21 Terwyl hulle eet, sê Hy: “Dit verseker Ek julle: Een van julle sal My verraai.” 22 Hulle was baie onthuts en een na die ander het Hom begin vra: “Dit is tog nie ek nie, Here?” 23 Hy antwoord toe: “Die een wat saam met My sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat My sal verraai. 24 Die Seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor Hom geskrywe staan; maar wee die man deur wie die Seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie.” 25 Toe sê Judas, sy verraaier: “Is dit miskien ek, Rabbi?” Jesus antwoord: “Dit is soos jy sê!”
En dan stel Jesus die nagmaal in – OOK VIR JUDAS!
31 Toe sê Jesus vir hulle: “Julle almal sal My vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe: ‘Ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word.’u [u Vgl. Sag. 13:7] 32 Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruitgaan na Galilea toe.” 33 Daarop het Petrus vir Hom gesê: “Al sal hulle U ook almal in die steek laat, ék sal U nooit in die steek laat nie.” 34 Toe sê Jesus vir hom: “Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” 35 Petrus sê vir Hom: “Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!” Al die ander dissipels het ook so gesê.
36 Daarna kom Jesus met sy dissipels by ’n plek met die naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar gaan bid.” 37 Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword 38 en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.” 39 Hy het ’n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.” 40 Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: “Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie? 41 Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.” 42 ’n Tweede keer het Hy gaan bid en gesê: “My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.” 43 Toe Hy terugkom, kry Hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. 44 Hy het hulle weer alleen laat bly en ’n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. 45 Toe kom Hy na die dissipels toe terug en sê vir hulle: “Slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. 46 Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat My verraai, is hier naby.”

Wat is jou grootste vrees?
As jy my sou vra:
⦁ Is dit die dood? Vrees jy dood die meeste?
⦁ Dalk vrees jy eerder hoe jy dood sal gaan die heel meeste:
⦁ ongeluk?
⦁ verdrink?
⦁ verbrand?
⦁ lang siekbed?
⦁ Oorlewing is ons grootste dryfveer in die lewe – dus maak dit sin dat in die diepste vlak van menswees, die dood ons grootste vrees is….

⦁ Dalk is dit armoede?
⦁ Jou grootste vrees in die lewe is dalk finansieel….
⦁ As ek nie genoeg geld het om vir myself, my kinders te sorg nie….
⦁ As ek my werk verloor….
⦁ Dit is ‘n ligitieme vrees…. dit gaan nie goed in die ekonomie nie…. besighede sukkel…
⦁ Ons sien dit vir die eerste keer in die gemeente vir ‘n lang tyd….. dit is hoekom ons vra dat julle debietorders moet oorweeg…..
⦁ Maar ons sien hoe druk die ekonomie…

⦁ Dalk is jou grootste vrees verwerping….
⦁ Dit is een van die slegste dinge wat al met my gebeur het….
⦁ As vriende jou verraai…. as vriende jou verwerp….
⦁ As mense jou uitskuif….
⦁ Veral kinders…. kindertyd is van die slegste tye… dit is wanneer ons die eerlikste maar ook die slegste is met mekaar…..
⦁ Verlies…. van verhoudinge….
⦁ Ouers en kinders wat nie meer praat nie….
⦁ Broers en susters wat vir jare nie kontak maak nie….
⦁ Verraad van vriend.

Dit is wat ek dink.
Ek het daaroor gaan nalees:

Sielkundiges sê daar is 5 vrese wat ons almal deel:

⦁ Die vrees van dood / die vrees van uitsterwing
⦁ Die vrees om vermink te word / om enige liggaamsdeel te verloor
⦁ Die vrees om jou outonomiteit te verloor – om gestrem te word, om verlam te word, om in ‘n tronk gesit te word en nie meer op jou eie te kan funksioneer nie.
⦁ Die vrees van skeiding of verwerping – mense wat jou uitsluit.
⦁ Die vrees van ego-dood – om verneder te word dat daar niks van jou ego oorbly nie.

Dit is die 5 grootste vrese wat alle mense se diepste angs veroorsaak.
Die kruisiging het al 5 hierdie vrese vir Jesus laat waar word.
Jesus het deur al vyf die basiese, sielkundige, menslike traumas gegaan – vir jou en vir my.

Jesus se lyding tot op die spits gedryf

⦁ Ons het gesien hoe Jesus se lyding te doen gehad het met politiek en wat die publiek van Hom gesê het…
⦁ Ons het gesien van hoe Jesus vriende soos Lasarus en Johannes die Doper verloor het…
⦁ Ons het gesien hoe die konflik met die Joodse godsdienstige leiers toegeneem het….
⦁ Maar wat Jesus se lyding tot op die spits gedryf het… was die verwerping en die skeiding binne-in sy vriendekring

⦁ Verraad, verloëning en verwerping

⦁ Vir meer as 3 jaar spandeer Jesus basies elke dag van sy lewe saam met sy dissipels…
⦁ Hulle word sy vriende
⦁ Van die 12 is daar nog Johannes, Jakobus en Petrus wat besonder naby aan Hom is…. vir wie Hy BAIE LIEF was….
⦁ Judas word die man van die beursie…. gewoonlik gee jy jou beursie vir die een wat jy die meeste vertrou…
⦁ Jesus was na aan sy vriende….
⦁ Jy sou selfs kon sê – sy beste vriende.

⦁ En dan lees ons wat gebeur…
VOORSPEL
⦁ Jesus vertel vir Judas hy sal Hom verraai (maar gee steeds vir hom nagmaal)
⦁ Jesus sê vir Petrus hy sal Hom verloën

GETSEMANE
⦁ Jesus neem sy drie beste vriende saam. Terwyl Hy die ergste vorm van vrees beleef, vra Hy hulle om saam met Hom te bid en te waak….
⦁ En hulle raak aan die slaap…
⦁ Hulle verstaan nie.
⦁ Hulle weet nie wat om met Jesus se vrese te doen nie

PETRUS
⦁ En dan verloën Petrus vir Jesus…. drie keer!!!
⦁ Staan net vir ‘n oomblik hierby stil.
⦁ Verbeel jou, jou beste vriend los jou wanneer jy deur van die slegste tye van jou lewe gaan omrede hy bang is hy word self in die situasie ingetrek….
⦁ Dit is klaar erg.
⦁ Maar dink jouself in – as jou beste vriend – drie keer na mekaar ontken dat hy jou ken!
⦁ NIKS is erger verwerping as dit nie – jy ontken jy het jou beste vriend nie eers geken nie.
JUDAS
⦁ Dan verkoop Judas Jesus vir geld.
KRUISIGING
⦁ En wanneer die kruisiging gebeur – waar is die dissipels dan?

⦁ Johannes staan net by die kruis in sy eie evangelie. Maar op ‘n afstand.
⦁ Niemand baklei vir Jesus nie.
⦁ Niemand help vir Jesus met sy kruis nie.
⦁ Niemand hang langs Hom nie.

BEGRAFNIS
⦁ Nie een van hulle het eers vir Jesus begrawe nie – ‘n vreemde man het dit kom doen.
Behalwe vir Jesus se fisiese lyding dink ek die verwerping van die mense naaste aan Jesus was sy grootste emosionele lyding.

⦁ Fisies

⦁ En dan lees ‘n mens die verhaal van Getsemane.
⦁ Jesus gaan bid.
⦁ Hy is angsbevange.
⦁ Die vriende slaap.
⦁ En Jesus beleef die diepste vrese van enige mens se lewe…. die vrees van dood, die vrees van verminking, die vrees van verwerping, die vrees van vernedering – almal

⦁ En die ergste hiervan is – dit is nie “angstigheid” oor iets wat dalk gaan gebeur nie.
⦁ Hierdie is Jesus se probleem – Hy weet dit gaan definitief gebeur.
⦁ Daarom is hierdie ‘n ligitieme vrees.
⦁ ‘n Ware vrees.
⦁ ‘n Egte vrees.
⦁ Die ergste wat daar kan wees.

⦁ Daarom bid Hy: As dit U wil is, Here, laat dit net by my verby gaan.
⦁ Maar dit gebeur nie…
⦁ En dan kom ons by die hele punt van die Getsemané verhaal.
⦁ Die laaste, diepste punt van Jesus se lyding…
⦁ Die lyding van gehoorsaamheid.

⦁ Die lyding van gehoorsaamheid
⦁ Gehoorsaamheid is nie altyd lekker nie.
⦁ Om die regte ding te doen, te weet dit is die regte ding om nou hier gehoorsaam te wees… maak dit nie maklik nie.
⦁ Gehoorsaamheid in Jesus se geval het daartoe gelei dat Hy sy grootste vrese in die gesig moes staar.

⦁ Gehoorsaamheid het gely tot opoffering
⦁ En die opoffering was fisies, emosioneel en geestelik.

Om Jesus se lyding te verstaan, moet jy die lyding van gehoorsaamheid verstaan.

Hoekom?

⦁ Dit bring ons uiteindelik by die hoekom-vraag.
⦁ Hoekom gehoorsaam wees?
⦁ Hoekom al hierdie vrese laat waar word?
⦁ Hoekom die diepste trauma van mens-wees deurloop?
⦁ Hoekom al die mense wat jou verloën en verraai se nonsens opvreet?

Ons praat nie hier van ‘n lamsakkige misdadiger wat niks hieraan kon doen nie.
ONS PRAAT VAN GOD
VAN GOD SELF
GOD DIE ALMAGTIGE

Want sonder gehoorsaamheid, wat lei tot lyding, wat ly tot opoffering, wat lei tot dood…. is die opstanding van my en jou nie moontlik nie.

Dit is hoekom.
Ek en jy is die antwoord op die hoekom-vraag.

Watter vrees is vir jou die grootste?
⦁ Wat is jou grootste vrees?
⦁ Al word net een van jou vrese waar – nou weet jy ten minste God verstaan dit beter as wat jy dink.
⦁ Hy is deur almal.

Miskien is my grootste vrees verkeerd.
Dalk moet dit nie wees wat mense aan my kan doen nie.
Dalk moet dit wees om weer vir Jesus deur dieselfde pyn te sit:

⦁ Dalk kan ek Hom verloën?
⦁ Dalk kan ek Hom weer laat seerkry as ek Hom verwerp?
⦁ Dalk kan ek die lyding op Hom weer sit as ek ongehoorsaam is?

Wat is jou grootste vrees?
Dalk is die vraag verkeerd?

Wie se grootste vrees maak ek waar?

AMEN