Preek 6 Mei

06
Mei

PREEK

Oggenddiens: Ds. Wouter van Wyk
enRoute-diens: Dr. Zander van der Westhuizen

Preek: 6 Mei 2018
Sondagoggend

Handelinge 2:37-47

37 By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?” 38 Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. 39 Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” 40 Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: “Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit.” 41 Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg.

42 Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. 43 Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 44 Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 45 Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 46 Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 47 en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.

Partykeer lees ‘n mens ‘n versie of ‘n gedeelte uit die Bybel en dan staan daar een sinnetjie uit bo ‘n ander. Die woorde wat by my vasgehaak het in hierdie gedeelte is vers 37.

By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?”

Gou net die agtergrond: Jesus het pas opgevaar hemel toe, die Heilige Gees is uitgestort en Petrus het gepreek (ons sal nou verder hieroor praat). En dan kry ons vers 37.

Die letterlike Griekse vertaling hiervan is selfs mooier. Daar staan: Die woorde het hulle hart deurboor. Dit is daai oorweldigende emosie. Dalk is dit soos daardie emosie om vir jou kinders te kyk. Twee weke gelede het ‘n lidmaat iets daarvan gesê in ons Akoestiese diens. Of dalk is dit iets soortgelyks om ‘n toekenning of prys te kry. Dis daarrdie oorweldigende gevoel. In geloofsterme is dit partykeer hoe ek voel as ek met die grootheid van God in aanraking kom.

Maar hier is dit die negatiewe kant. Wat van die mense wat nie daardeur aangeraak is nie.
Chandler: It was very sad when the guy stopped drawing the deer
Tom Long. People who are no longer surprised.

Dalk is dit een van die redes waarom mense meer passief daaroor is – omdat hulle dit al te lank hoor. Dis ou nuus.

Hierdie gedeelte gaan eintlik oor ou nuus. Dis ‘n oorvertelling van die gebeure by die berg Sinai.

Dit gaan oor ‘n verbond. Maar daar is iets wat by kom – visie.

Joel – Kinders sal droom. Psalm – verwagting. Rob Bell —– Mense wat jou irriteer, wil jou iets leer.

As jy leef vir sensasie, maar die verwagting gaan nie verder nie, gaan jy op ‘n stadium nie meer deur verbaas wees oor die verwagting nie.

Maar Jesus se opstanding is nie net ‘n verwagting nie. Die punt van hemelvaart is dat God dit aan ons oorlaat.

Slot: Ek weet nie waarom party mense getref word en ander nie. Maar as jy getref word, kan dit nie daar stop nie. Jy leef met ‘n verwagting. Jy droom. Jy raak betrokke. Jy eet saam. Jy bid saam, jy kerk saam. Want die ou boodskap is hernu. Dis dieselfde ou teologie. Sefde ou beloftes. Maar dis omdat ons ‘sien’ dat ons dit nou eers verstaan.

Jy word genooi om te sien.

Amen

 


enRoute erediens

Inleiding – jy en jou meisie? Jou beste pel?

Vra hoe het jy jou meisie uitgevra
Hoe het jy jou vrou gevra om te trou
Hoe het jy al een of ander ooreenkoms gesluit met enige iemand
Daar is baie maniere waarop ons ooreenkomste aangaan
Kontrakte wat jy teken
Huwelike waar jy belofte maak tydens ‘n seremonie
Pact tussen pelle wat jy op jou hand spoeg en bladskud
Of ‘n ooreenkoms waar jy dit met bloed seël en jou hand sny en dan jou hand skud
Ons gaan vanaand demonstreer hoe ‘n ooreenkoms werk
Ek het vir Ruan en Alex gevra om te besluit op ‘n ooreenkoms
Met enige ooreenkoms is daar ‘n klousule van wat gaan gebeur as jy dit nie nakom nie
Soos rente, geld, hofsake, jou lewe….. Tronk….
Wat is Ruan- hulle se straf
Hoe sou julle gewoonlik die ooreenkoms sluit?
In die Bybelse tyd…. groot ooreenkomste gesluit ….

Skriflesing: Genesis 12:1-3 en 15:7-21

7 Hy het vir Abram gesê: “Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting.” 8 Maar Abram vra: “Hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God?” 9 Toe beveel die Here hom: “Bring vir My ’n vers, ’n bok en ’n skaapram, almal drie jaar oud, en ’n tortelduif en ’n jong duif.” 10 Abram het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. 11 Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abram het hulle weggejaag.

12 Teen sononder het ’n diep slaap Abram oorval; angs, ’n groot donkerte het hom oorweldig. 13 Toe sê die Here vir Abram: “Weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ’n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word, vier honderd jaar lank. 14 Maar Ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. 15 Jy sal in vrede sterf en op ’n hoë ouderdom begrawe word. 16 Die vierde geslag ná jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het.”

17 Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik ’n oond wat rook en ’n fakkel wat brand, tussen die stukke vleis deur. 18 Op daardie dag het die Here ’n verbond gesluit met Abram en vir hom gesê: “Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van Egiptespruit af tot by die Eufraat, die groot rivier; 19 die land van die Keniete, die Kenissiete en die Kadmoniete, 20 die Hetiete, die Feresiete en die Refaïete, 21 die Amoriete, die Kanaäniete, die Girgasiete en die Jebusiete.”

God se storie met die mens begin met ‘n belofte, Wat belowe word

Die Here se storie begin met die mens heel aan die begin van die Bybel met ‘n ooreenkoms…. “verbond”
Die Here sluit ‘n verbond met Abraham… Hy sal hom beskerm, vir hom ‘n nageslag gee, ‘n land en hom seën.
Die Here belowe eintlik baie vir Abraham
Abraham belowe nie veel terug nie – die Here vra eintlik net van hom om naby hom te leef (DIT IS AL TEENPRESTASIE)

In daardie tyd

Slag die diere in twee helftes
Pak dit uit teenoor mekaar
Albei partye loop tussen deur
Karkasse bly – teken van die vloek wat sal rus op die een wat die ooreenkoms breek

Abraham en God

Alles is reg
Wie loop deur?

Genesis 15:17

Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik ’n oond wat rook en ’n fakkel wat brand, tussen die stukke vleis deur.

Wat beteken dit?
Dit beteken God is die een wat hierdie verhouding in stand hou
En as die mens dit nie reg kry om die verhouding in stand te hou nie, sal God die straf van die mens se verbreking ook dra.
Wat sê dit vir jou van God!!!!!

Besef jy wat dit van God sê?

Waar in jou lewe het jy al gesien dat jy ‘n ooreenkoms sluit en die ander persoon staan vir jou in indien jy nie van jou kant van die ooreenkoms presteer nie?

Genade is meer as net ‘n geskenk…
Genade is wanneer jy verdien om iets te verloor…. En dan kry jy iets by….

Genade is wanneer jy eintlik moet betaal vir iets wat jy teen iemand gedoen het… en dan betaal daardie selfde iemand namens jou daarvoor…

Genade is wanneer iemand vir die verhouding tussen julle baklei wanneer jy nie doen nie….

Dit is wie God is….
Dit is wat God doen…

God se genade beteken dat Hy vir die mens baklei al baklei die mens nie meer vir God nie…..

God baklei vir die verhouding – genade
Die mens verbreek die verhouding – selfsug

Ek sien nie meer ‘n wêreld waarin mense vir verhoudings baklei nie…
Ek ervaar ook nie meer genade in verhoudings tussen mense nie
Mense sal eerder ‘n verhouding beëindig as om daarvoor te baklei…
Veral wanneer jy iets verkeerd gedoen het….

As jy iets verkeerd gedoen het

Baie keer dink jy – ek het iets gedoen wat nie herstel kan word nie
Ek is te sleg, te verkeerd om in ‘n verhouding met die Here te staan
Hy gaan my nooit vergewe nie
Jy maak ‘n denkfout
Jy dink die straf is op jou
Jy dink die inisiatief kom van jou af
Die Here is anders as al die ander verhoudings in jou lewe
Hy wil met jou in ‘n verhouding staan
Hy het dit moontlik gemaak deur die risiko weg te neem dat jy ‘n fout gaan maak en dan kan die verhouding nie meer voortgaan nie
Die Here het net een ding gelos wat Hy nie kan beheer nie en kies om nie te beheer nie
Of jy in ‘n verhouding met Hom wil wees
In ander woorde – wil jy lief wees vir Hom
Die res is reeds uitgesorteer

Die Here se verhaal van Genenis is presies dieselfde verhaal vandag nog met jou….

Hy loop namens jou deur die ooreenkoms….
Al lyk jou lewe en jou binnekant soos wat dit lyk….
Al baklei jy nie vir die verhouding nie…
Al besef jy nie jy het genade nodig nie…

Jy moet besef…

Die Here baklei vir ‘n verhouding met jou…
Die Here het vir jou GENADE….
En jy gaan dink GENADE is net ‘n geskenk… maar genade is baie meer as dit…

Wat is ons HOOP…?
Waaraan hou ons vas?

Die feit dat God altyd die verhouding met die mens in stand sal hou.
Dan kan daar maar enige iets gebeur met ons… dit maak nie saak nie…

HOU NET VAS AAN HOM
Amen

|Preke