Oggenddiens 14 April 2019

14
Apr

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=v0ugdn25Bds[/embedyt]

SONDAG 14 APRIL 2019
PALMSONDAG
Lydenstyd en Heilige week
 Lydenstyd….  Heilige week of “Holy week” begin op Palmsondag…
 Hierdie week is die belangrikste week vir Christene…
Sondag Die intog van Jesus in Jerusalem (Palmsondag)
Maandag Die reiniging van die tempel
Dinsdag Strydgesprekke in Jerusalem
Woensdag Jesus word in Betanië gesalf
Donderdag Instelling van die nagmaal | Getsemané
Vrydag Kruisiging
Saterdag Jesus in die graf (Stilsaterdag)
Sondag Die opstanding
 Die oploop tot die kruisiging het ten sterkste te doen met die oploop van die
spanning tussen Jesus en die godsdienstige leiers
 Wat gebeur in ‘n goeie aksie film – die spanning loop op…  Dit is presies wat hier gebeur…  Ons gaan praat vanoggend oor hoe lyk hierdie spanning….  Begin by die intog (soos in Matteus)
SKRIFLESING
Matteus 21:1-17
Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus twee
dissipels vooruit gestuur 2 en vir hulle gesê: “Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en
net soos julle inkom, sal julle daar ’n donkie kry wat vasgemaak is, en ’n vul by haar.
Maak haar los en bring hulle vir My. 3 En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord
dan: Die Here het hulle nodig, en Hy sal hulle gou weer terugstuur.” 4 Dit het gebeur
sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: 5 “Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom
na jou toe; Hy is nederig en Hy ry op ’n donkie, op die vul van ’n pakdier.”i [i Sag. 9:9. Vgl. Jes. 62:11] 6 Die twee dissipels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel
het. 7 Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus
het opgeklim. 8 Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad
oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad
gestrooi. 9 Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom aan gekom het,
het begin uitroep: “Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here
kom!j [j Vgl. Ps. 118:26] Prys Hom in die hoogste hemel!” 10 Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het
die hele stad in beroering gekom en gevra: “Wie is hierdie man?” 11 Die skare het
geantwoord: “Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea!”
12 Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en
verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die
duiweverkopers het Hy omgegooi 13 en vir hulle gesê: “Daar staan geskrywe: ‘My huis
sal ’n huis van gebed wees,’k [k Jes. 56:7] maar julle maak dit ’n rowersnes.” 14 Blindes en
kreupeles het daar in die tempel na Hom toe gekom, en Hy het hulle gesond
gemaak. 15 Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien
wat Hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep: “Prys die Seun van
Dawid!” was hulle verontwaardig. 16 Hulle sê toe vir Hom: “Hoor jy wat sê hulle daar?”
“Ja,” antwoord Jesus. “Het julle nooit gelees nie: U het daarvoor gesorg dat kinders en
suigelinge u lof sing?”l [l Vgl. Ps. 8:3] 17 Toe het Hy hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na
Betanië toe, waar Hy die nag gebly het.
Kontras
 Wie weet wat is ‘n kontras?
 Wie kan voorbeelde van kontraste noem?
Lig/Donker
Waarheid/Leuen
Vrede/Oorlog
Goed/Sleg
 Kontraste is dinge wat teenoor mekaar staan.  Teenoorgesteldes
 En kontraste bring gewoonlik spanning of konflik.
So uit hierdie twee verhale wat ons gelees het vandag – sien ons die begin van die
finale opbou tot die kruisiging van Jesus.
Wat baie insiggewend is in hierdie twee verhale is die kontraste wat ons raak lees
Kom ons kyk na ‘n paar van hierdie kontraste en kyk wat dit vir ons leer
Paar kontraste in die teks
1. Perd vs. Donkie
Die eerste kontras is dié tussen ‘n perd en ‘n donkie
Ter wille van die kinders staan hier buite ‘n PERD en ‘n DONKIE
 Die interessante deel van die verhaal wat baie min mense besef, is dat daar nie net
een intog daardie dag plaasgevind het nie…  Daar was ook ‘n ander intog… aan die ander kant van die stad..  Dit was die intog van Pilatus….  Jesus het waarskynlik geweet Pilatus gaan inkom.
Pilatus
 Kom aan die simboliese westekant van die stad in
 Militêre prosessie – met soldate en wapens
 Hy ry op ‘n perd… die teken van oorlog
 Gaan oor mag, aansien en geweld
Jesus
 Kom aan die simboliese oostekant van die stad in (Olyfberg)  Prosessie aan die kant van die mense sonder soldate
 Hy ry op die donkie – die teken van vrede
 Gaan oor nederigheid, liefde en opoffering
Hier is ons eerste kontras – die skrywer stel Jesus op die donkie (die dier van vrede)
teenoor die intog van Pilatus op die perd (die dier van oorlog)
2. Jesus (Deel 1) vs. Jesus (Deel 2)
Die tweede kontras wat ons sien (veral in Matteus) is die rustige Jesus tydens die intog
teenoor die kwaai Jesus tydens die tempelreiniging
Ons sien twee prentjies van Jesus.
Om die tweede prentjie van Jesus te verstaan, moet ons verstaan wat Jesus so ontstel.
Tempeloffers
 Mense het van ver af gekom om offers te bring vir hul sondes.  Die arm mense het tipies ‘n duif moes koop om te offer.  Daar het ‘n praktyk ontstaan om aan die pelgrims wat van ver gekom het duiwe vir
offerdoeleindes te verkoop
 Die priesters het hul eie geldeenheid geskep waarmee jy jou tempelbelasting moes
betaal.  Hulle het dus die pelgrims uitgebuit en geld uit hulle gemaak
 Arm mense moes baie duur betaal om te kon offer en die priesters het die geld vir
hulself gevat.  Dit gaan nie hier oor koekverkopings by die kerk nie…
Jesus was baie ongelukkig hieroor – arm mense moes nie uitgebuit word by die tempel
nie.
Maar daar was nog ‘n kontras wat Jesus ontstel het wat hiermee verband hou.
3. Wie is in en wie is uit
Binnekant die tempel  Nie-Jode, armes en kreupeles was nie binne die tempel toegelaat nie
 Daar was ‘n plek in die voorportaal waar hierdie mense kon bid.  Dit is juis in hierdie selfde spasie waar al die verkopers en geldwisselaars se tafels
ook gestaan het.  Dit het Jesus ontstel dat die priesters hierdie mense wat nie-Jode was nie, nie
toegelaat het om te bid soos die Jode in die tempel nie.  Daarom sê Jesus my huis sal ‘n huis van gebed wees. In Markus kom die volle
aanhaling uit Jesaja by: vir alle nasies.  Jesus kom herstel die tempel deur almal toe te laat in die binnekant van die tempel.  Ons sien dit dadelik wanneer die blindes en kreupeles deur Jesus binne-in die
tempe genees word.  Jesus sluit almal in.
Dit is hoekom ons ‘n kwaai Jesus sien.
Dit wat in die tempel gebeur het, ontstel hom.
4. Die mense buite die stad en die kinders in die tempel
Die vierde kontras wat in ons die teks raak sien, is tussen die mense buite die stad en
die kinders in die tempel
Mense buite die stad
 Gebruik van palms en klere om ‘n pad vir Jesus te maak
 Die uitroep van die “lofprysing” uit Psalm 118….
o Hier word dit vertaal met “Prys Hom…”
o Maar die eintlike woord hier – Hosanna – beteken nie net lofprysing nie…
o Hosanna beteken ook: Red ons…
o Die toeskouers is eintlik besig om Jesus te vra om hulle te red…. hulle
smeek Hom ….. red ons!
o Vanuit hulle konteks verwag hulle ‘n sekere bevryding – bevryding uit die
Romeine se hande
o Hulle verstaan nie en daarom draai hulle later in die week teen Jesus as
dinge nie uitwerk soos hulle gehoop het nie…
o Jesus kom nie om oorlog te maak nie… Jesus kom om vrede te maak… en
hulle het nie daarvan gehou nie.
Die kinders
 Dan sien ons die kinders prys Jesus met dieselfde uitroep: Hosanna! binne-in die
tempel  Die priester het nie hiervan gehou nie.  Dan antwoord Jesus deur ‘n Psalm aan te haal wat sê: U het daarvoor gesorg dat
kinders en suigelinge u lof sing!”l  Die kontras hier is; dit klink amper of Jesus sê die kinders verstaan beter as die
grootmense wie Hy is.
Die kontras – wie werklik Jesus prys vir wie Hy is en wie nie.
Die kontras van die twee koninkryke
Ons lees die storie en ons sien kontraste:
1. Donkie en die perd
2. Die sagte Jesus en die Jesus wat opstaan oor die uitbuiting van armes
3. Wie is in en wie is uit
4. Wie verstaan en wie nie verstaan nie
Wat probeer Matteus vir ons sê?
Waaroor gaan die konflik?
Watter spanning is aan die opbou?
Wat ons hier sien, is die opstel van die twee koninkryke teenoor mekaar:
o Die koninkyk van die hemel
o Die koninkryk van die aarde
Of anders gestel
o Jesus se wêreld
o Die mense se wêreld
Die wêreld van die mense:  Soek oorlog
 Soek oorname van die Romeine – wêreldse verlossing
 Leuens word vertel  Armes word uitgebuit  Mense word uitgesluit  Die hart van die godsdiens – nl. Liefde – is dood in hulle.
Die wêreld van JESUS:  Soek vrede
 Wil hê mense moet geestelik verlos word
 Waarheid moet vertel word
 Armes moet versorg word
 Mense moet gesond gemaak word
 Liefde moet die hart wees wat almal insluit
Hierdie spanning tussen hierdie twee wêrelde bou op….
So erg dat Jesus bereid was om daarvoor te sterf.
En wanneer Jesus sterf, ontdek jy die diepste geheim van die koninkryk van die hemel.
Ander spelreels
 God het ander spelreëls as die wêreld
 Wat bedoel ons daarmee?
 Die wêreld dink as jy diensbaar is en opoffer, is jy ‘n verloorder  God dink – as jy diensbaar is en opoffer, wen jy.
Die geheim
 Al hierdie mense (die priesters, die volk, die Romeine) almal van hulle het gedink
hulle het gewen toe Jesus dood is.  Maar ons weet dit is nie waar nie.  Die geheim was – Jesus het sy lewe gegee en daardeur het Hy in God se oë gewen.
Elke dag ‘n keuse
 Wat is die punt?
 Ek en jy word daagliks gekonfronteer met die kontras tussen hierdie twee wêrelde.  Elke dag word ons uitgedaag om te kies – leef ek uit die denke van die koninkryk
van die hemel of die koninkryk van die wêreld.  As ek sien iemand boelie my vriend – wat maak ek?  As ek sien iemand kry swaar, doen ek iets?
 Sluit ek iemand in of uit?
 Baklei ek of maak ek vrede?
Deur die hele verhaal kies Jesus elke keer die koninkryk van die hemel se reëls bo dié
van die wêreld.
Dit kos Hom sy lewe.
Wat kies jy?
AMEN