Die NG Gemeente Tygerpoort se hantering van komplekse etiese sake soos homoseksualiteit

Inleiding & agtergrond

Daar is gereeld gesprekke in die kerk oor komplekse etiese sake. Die NG Kerk soek altyd die wil van die Here, veral met komplekse sake soos slawerny, aborsie, egskeiding, moraliteit, seksualiteit en ander sake. Omdat Christene die Bybel verskillend interpreteer, kan dit lei tot konflik, verdeeldheid en selfs skeuring, daarom doen Tygerpoort gemeente alles in haar vermoë om dit te voorkom.

Die hele saak rondom seksualiteit, homoseksualiteit en selfdegeslagverhoudings (SGV) kom ‘n lang pad in die NG Kerk. Sedert die tagtigerjare debatteer die NG Kerk hieroor en was daar reeds bepaalde paradigmaskuiwe. Lees gerus in die aangehegte bronnelys meer oor hierdie geskiedenis.

Tygerpoort gemeente wil nie in moeilike etiese gesprekke vasval wat mense verdeel nie. Ons besef ‘n saak soos seksualiteit is kompleks. In hierdie gesprekke kry gay­persone seer en Tygerpoort gemeente wil dit vermy. Ons wil saam met ons gay-lidmate en lidmate met gay familielede fokus op die dinge waaroor ons wel saamstem naamlik om die Here lief te he met ons hele hart, siel en verstand en ons naaste soos onsself.

Tygerpoort gemeente is nie foutloos nie en het nie al die antwoorde nie, maar ons is opreg in ons broosheid en afhanklikheid van Hom. Saam pak ons die uitdagings van die daaglikse lewe aan – diep bewus van hoe nodig ons die Here en mekaar het!

Toepassing van Tygerpoort Gemeente se algemene beginsels rondom etiese sake op die saak van homoseksualiteit en selfdegeslagverhoudings (SGV)

1

Ons sê saam met die vroee Christene: Jesus Christus is die Here! Ons behoort aan die Here. Ons is aan mekaar verbind ook deur ons belydenis. Ons lewe elke dag voor Hom. Ons hele lewe is op Hom gerig As gelowiges sien ons maar gedeeltelik terwyl God alles sien. Ons glo dat God steeds sy wil sal laat geskied ten spyte van ons onsekerheid rondom komplekse sake.

2

Die gesag van die Skrif staan sentraal in Tygerpoort gemeente. Die Skrif leer ons van God en dat ons aan Hom behoort. Dit is betroubaar omrede ons glo die Here maak Hom deur die Bybel aan ons bekend. Dit is duidelik omrede die kerk vanuit die Bybel leer van God se liefde en genade. Dit is voldoende omrede die Heilige Gees ons alles leer wat nodig is om in Hom te glo.

Die Woord van God dra gesag en vorm die grondslag van ons geloof. lndien ons van mekaar verskil in die gesprek rondom SGV beteken dit nie dat die Bybel nie vir almal belangrik is nie

3

Daar bestaan ten minste twee groot benaderings in die kerk oor hoe om die Bybel te lees:

a. Letterlike benadering:

Dit beteken dat jy gedeeltes in die Bybel lees soos wat dit daar staan sonder om die agtergrond in ag te neem. lndien jy die Bybel so lees, is daar net een antwoord op moeilike kwessies. Die “antwoord” word streng toegepas en afgedwing.

Die uitdaging is dan om ALLE Bybelgedeeltes op dieselfde wyse te lees en in alle aspekte van jou lewe te gehoorsaam. lndien jy die Bybel letterlik lees, sal jy homoseksualiteit tot sonde verklaar. Jy sal dit sien as die enigste antwoord

b. Kontekstuele benadering: 

Dit beteken dat, wanneer jy die Bybel lees, jy die agtergrond, taal, kultuur, wereldbeeld en simboliek van daardie tyd in ag neem. lndien jy die Bybel so lees, kan daar dan meer as een antwoord op moeilike kwessies wees. Die uitdaging is dan om vir mekaar ruimte te gee wanneer ons verskil. 

lndien jy die Bybel kontekstueel lees, sal jy verstaan dat die saak rondom homoseksualiteit in die Bybel kompleks is. In die dieper soeke na die antwoord kan lidmate meer as een perspektief oor die saak he. 

c. In Tygerpoort gemeente lees ons die Bybel kontekstueel en gun mekaar die ruimte om oor komplekse kwessies te verskil. Ons sien dit as ‘n groeiproses en ‘n geleentheid om, terwyl ons mekaar vashou, nog meer erns met die Bybel te maak. 

In Tygerpoort gemeente gun ons mekaar hierdie ruimte – ook rondom die saak van homoseksualiteit en SGV. Ons dwing nie een antwoord af nie. Ons vertrou mekaar se integriteit. Ons wil saam groei. Die besluit van die Algemene Sinode in 2019 skep juis hierdie ruimte en daarom ondersteun Tygerpoort gemeente die besluit 

‘Sien die bronnelys vir meer inligting hieroor 

4

In Tygerpoort gemeente verwelkom ons alle mense. Enige iemand wat lief is vir die Here mag ‘n lidmaat word 

Dit beteken gay-persone is welkom om lidmate van ons gemeente te word met toegang tot die sakramente. Hulle kan ten voile deel wees van ons gemeente net soos enige iemand anders . 

Inligting oor burgerlike verbintenisse

In Suid-Afrika is twee wette hier ter sprake: Die Wet op Burgerlike Verbintenisse (No. 17 van 2006) Die Huwelikswet (No. 25 van 1961). 

Onder die Wet op Burgerlike verbintenisse kan mense van dieselfde geslag ‘n wetlike verbintenis aangaan. ‘n Selfdegeslagpaartjie kan onder hierdie wet kies om dit as ‘n burgerlike verbintenis of ‘n huwelik te reqistreer. Die Alqemene Sinode van die NG Kerk beskou die huwelik as ‘n verbintenis tussen sleqs een man en een vrou, qevolqlik kan ‘n predikant van die NG Kerk ‘n selfdegeslagpaartjie alleenlik in ‘n burgerlike verbintenis (nie ‘n huwelik nie) bevestig.

Die Algemene Sinode gee aan predikante die ruimte om, indien hy of sy wou, aansoek by Binnelandse Sake te doen om persone van dieselfde geslag in ‘n burgerlike verbintenis te bevestig onder die Wet op Burgerlike verbintenisse. Die kerkraad van Tygerpoort gemeente is gemaklik hiermee. Die predikante van NG Tygerpoort het nie tans geregistreerde bevoegdheid om Burgelike verbintenisse te bevestig nie. Soos altyd, is die predikantespan egter beskikbaar om by enige seremonie die Woordverkondiging waar te neem.

Hoe hanteer ons die saak met mekaar?

In Tygerpoort gemeente word die gesprek random homoseksualiteit steeds binne die groter raamwerk van Skrifgesag en Skrifinterpretasie hanteer. Die gemeente se keuse om die Bybel kontekstueel (en nie letterlik nie) te lees, vorm die basis vir hierdie gesprek.

Hierdie benadering (en teologiese aanslag) was reeds duidelik in die wyse waarap vorige leraars die gemeente geestelik gelei het. Die huidige predikantespan bou voort op hierdie teologiese raamwerk. Hierdie beginsel word elke Sondag toegepas in die wyse waarop preke geformuleer word en hoe ons as gemeente die Skrif gesamentlik kontekstueel verstaan en interpreteer.

In Tygerpoort gemeente is daar reeds op verskeie maniere gesprek gevoer oor homoseksualiteit. Na aanleiding van die Algemene Sinode se 2015 besluite is verskeie gesprekke met lidmate persoonlik en in groepe gevoer. Die kerkraad het ook in 2016 en 2017 hieroor besluite geneem wat aan die gemeente beskikbaar gestel is (Sien die bronnelys).

In die lig van voortgaande gesprekke wat in die NG Kerk hieroor gevoer is, is die saak sedert 2019 weer indringend met die huidige kerkraad bespreek. Die kerkraad het op ‘n geloofsreis gegaan en nagedink oor al die aspekte van die Bybeltekste en teologiese gesprekke random die saak van homoseksualiteit en SGV. Die kerkraad het weer die algemene beginsels bevestig en verwoord in Maart 2020. lntussen vorm hierdie inligting deel van die INSIG-kursus wat lidmate kan bywoon 

Die hantering van komplekse etiese sake is nie maklik nie. Tygerpoort gemeente verkies ruimtes vir gesprek in persoon binne die raamwerk van ons gemeente se teologie en verhoudings.

Daarom vra ons dat die volgende algemene riglyne rondom gesprekvoering gerespekteer sal word: 

1. Ons voer enige gesprek oor etiese kwessies soos hierdie van aangesig tot aangesig. Geen gesprekke op sosiale media, Whatsapp, SMS, epos of enige ander elektraniese kommunikasie word toegelaat/geduld nie. 

2. Geen vorm van diskriminasie, naamskending, persoonlike aanvalle of disrespekvolle gesprek word toegelaat nie. Dit is nie hoe ons as gelowiges met mekaar of van mekaar praat nie.

3. Elke lidmaat het ‘n verantwoordelikheid om deur die brannelys te werk en hulself deeglik van die saak te vergewis. Dit is belangrik om hierdie pad in nederigheid en met biddende afhanklikheid saam met die Here te slap. Wanneer elkeen ‘n oortuiging oor die saak vorm, leer Romeine 14 ons dat ons mekaar moet respekteer indien ons van mekaar verskil.

4. lndien jy op hierdie geloofsreis geestelike begeleiding en gesprek benodig, is jy welkom om met die volledige predikantespan ‘n afspraak te maak.