Lewensgebeure spasies

Huwelike

Dit is belangrik om gereeld in jou huwelik te belê. In ons gemeente is daar verskeie plekke waar jy kan opdaag om jou huwelikslewe te verryk:

Huwelikskursus

Hierdie kursus is ‘n moet vir voornemende huwelikspare sowel as getroude pare. Die kursus verrryk huwelike deurdat daar saam gesels word oor kommunikasie, konflik, breër idees oor die huwelik en hoe om die Here eerste te stel in jou huwelik. Die kursus is gebasseer op die Alpha-huwelikskursus en word oor 4 weke deur Dr. Zander van der Westhuizen aangebied. Paartjies bring eetgoed, iets lekker om te drink en sit aan hulle eie tafel. Die kursus is gemik om paartjies te help om met mekaar te gesels en tyd te spandeer. Daarom word dit ingerig in die vorm van “date night”.

Bevestiging van huwelike en huweliksvoorbereiding

Ons predikante bevestig huwelike en is ook beskikbaar vir persoonlike huweliksvoorbereiding. Die registrasie van huwelike word hanteer via die kerkkantoor met ‘n agent wat namens ‘n paartjie die administrasie by die Departement van Binnelandse sake afhandel. Alle inligting rakende huwelike is by die betrokke predikant se Persoonlike Assistent beskikbaar.

Huweliksberading

Ons bedieningsspan is ook beskikbaar vir huweliksberading. Daar is ook ‘n netwerk van huweliksberaders wat ons bedieningsspan kan aanbeveel.

Spasiekoördineerder

Dr. Zander van der Westhuizen

Kontak gerus vir Zander by zander@ngtyger.com | 012 809 0107

Doop

 • Die doop word normaalweg elke eerste Sondag van ‘n maand bedien.
 • Dit is ‘n geloofsfamiliegeleentheid in Tygerpoort gemeente en daarom word kindertjies in die teenwoordigheid van die hele gemeente gedoop.
 • Die ouers se lidmaatskap moet by NG Tygerpoort gemeente wees.
 • Voordat die kind gedoop kan word, verwag ons dat die ouers ‘n verpligte doopkursus bywoon.
 • Voornemende doopouers moet die kerkkantoor vroegtydig kontak sodat die nodige administratiewe reëlings vir die doopdag self en die bywoning van die doopkursus gereël kan word.
 • Ouers is welkom om ‘n duidelike foto van die kind vir die kerkkantoor te stuur wat tydens die doop op die skerm vertoon kan word.

Meer inligting oor die doopkursus:
 • Die kursus word oor 3 sessies aangebied.
 • Die sessies begin om 18:30 en duur gewoonlik ‘n uur.
 • Daar is ‘n moontlikheid dat die kinders wat saamkom deur ons kinderwerker opgepas kan word tydens die sessie.  Reël dit asseblief vooraf met Sonnika.
 • Die kursus word gesamentlike deur een van ons predikante en ons maatskaplike werker aangebied en fokus op beide geloof- en ouerskapsaspekte.
 • Die bywoon van al 3 sessies is ‘n vereiste om te kan doop in die gemeente aangesien ons erns maak met die doop en dit vir ons belangrik is dat ons ouers deeglik toegerus word.
Spasiekoördineerder

Sonnika Nel

Kontak gerus vir Sonnika by sonnika@ngtyger.com | 012 809 0107

Doopkursusse

Kursus 3
20 Jul, 27 Jul, 3 Aug

Kursus 4
12 Okt, 19 Okt, 26 Okt

Doopsondae

 
7 Augustus 2022
4 September 2022
2 Oktober 2022
6 November 2022
4 Desember 2022

Ouerskap

Dit is ‘n voorreg om ‘n ouer te wees!  Maar dis nie altyd maanskyn en rose nie! Ons gemeente wil ouers graag toerus met vaardighede en kennis om gelukkige en gebalanseerde kinders groot te maak.  Ons wil graag ons ouers ondersteun op hierdie pad. Ons gemeente se kinders is vir ons ‘n prioriteit en ons besef dat kinders ook gelukkige ouers nodig het!

Hierdie is hoe ons jou as ouer wil help:

  • Hulp en ondersteuning aan ouers deur individuele gesprekke met ouers en/of kinders.  Soms is dit net nodig om oor ‘n koppie koffie weer moed en bietjie raad te kry vir die pad vorentoe!
  • Kuiersessies op Sondae vir ons laerskool en hoërskool ouers tydens die kinders se groeigroepe.  Ouers leer dikwels meer bymekaar en kry dan sommer nuwe vars idees oor ouerskap. (Hou ons program dop vir kuiersessie-datums).
  • Ouerskapskursusse en werkswinkels om ouers toe te rus deur kreatiewe ouerskapsidees. (Hou ons program dop vir kursusse en werkswinkels wat aangebied word).
  • Ouerskap-toerusting vorm deel van ons doopkursus, om reeds van die begin af gesonde ouerskapstyle te help vorm.
Spasiekoördineerder

Sonnika Nel

Kontak gerus vir Sonnika by sonnika@ngtyger.com | 012 809 0107

Pastorale versorging

Ons gemeente gee vir mekaar om. Elke gelowige het ‘n verantwoordelikheid om na mede-gelowiges om te sien en na hulle uit te reik, veral in tye van krisis en nood.

Nog ‘n manier waarop ons in die gemeente vir mekaar sorg is deur gespesialiseerde hulp. Ons gemeentelede het toegang tot pastorale versorging, pastorale terapie en berading. Ons span predikante en professionele beraders help graag.

Ons gemeente het meer as 3500 lidmate en daarom kan hierdie pastoraat nie sistematies hanteer word nie. Ons gemeente het dus nie wyke wat op ‘n rooster deur ‘n predikant besoek word nie.

Ons predikante besoek graag nuwe lidmate en enige lidmaat wat daarvoor vra. Ons predikante besoek ook persone wat siek is in hospitale en ondersteun families tydens krisis en verlies.

Die span kan dit slegs doen as hulle van sulke gebeure bewus is.

Indien jy graag pastoraal ondersteun wil word of weet van iemand wat deur ‘n moeilike tyd gaan, wees asseblief so gaaf om die kerkkantoor te skakel by 012 809 0107. Die kerkkantoor sal sorg dat ‘n predikant by jou uitkom. Jy kan ook ‘n predikant of maatskaplike werker kom sien by die kantoor.

Ons span is nie by spesifieke persone ingedeel nie. Sekere predikante bedien wel sekers aftree-oorde en besoek nuwe lidmate volgens vanne. (Sien onder). Jy is welkom om die predikant van keuse te nader vir pastorale versorging.

Ons predikante maak hul persoonlike selfoonnommers bekend aan die gemeente. Gebruik asseblief hierdie nommer net vir ‘n krisis. Enige ander sake word deur die kerkkantoor binne gewone kantoorure hanteer. 

Ds. Wouter van Wyk
Leraar
DeMeerpaal Aftree-oord
Nuwe lidmate
(Vanne A – G)

Selfoon

072 225 7986
Ds. Karin Steyn
Leraar
Selrose Park Aftree-oord
Pretoria-Oos Aftree-oord
Equestria Aftree-oord
Nuwe lidmate
(Vanne H – R)

Selfoon

082 498 9440
Dr. Zander van der Westhuizen
Leraar
Retreat Aftree-oord
Nuwe lidmate
(Vanne S – Z)

Selfoon

082 883 2302
Sonnika Nel
Maatskaplike Werker
Per afspraak

Kantoor

012 809 0107

Verlies

Dit is seer wanneer jy iemand verloor.  Dit kan deur die dood of ‘n egskeiding wees.  Albei van hierdie gebeurtenisse het verrykende gevolge op jou lewe.
Ons gemeente wil jou graag ondersteun op jou verlies-pad.

Griefshare
Dit is ‘n kursus wat strek oor 13 weke en is reeds ‘n paar keer by ons gemeente aangebied.vir persone wat iemand aan die dood afgestaan het. Hierdie kursus help jou om jou gevoelens van verlies te verstaan en te verwerk binne ‘n veilige spasie en saam met ander mense met soortgelyke ervarings. Jy ontvang ‘n kursus-handleiding en die groep kom een maal per week vir 13 weke bymekaar.  Die sessies duur ongeveer 90 minute.

Divorce Care
Die kursus word in groepsverband aangebied vir ouers en kinders (apart) wat deur egskeiding geraak word.  Die kursus duur 13 weke en die groepe vergader 1 maal per week.  Hierdie kursus kan jou en jou kind help om deur al die verskillende emosies te werk wat julle ervaar en om julle te begelei op ‘n nuwe pad wat voorlê.

Spasiekoördineerder

Sonnika Nel

Kontak gerus vir Sonnika by sonnika@ngtyger.com | 012 809 0107

Hoe werk begrafnisse?

‘n Vorm BI-1680 wat deur ‘n mediese dokter uitgereik word, moet by die Departement van Binnelandse Sake, die Suid-Afrikaanse Polisie of ‘n begrafnisonderneming van jul keuse ingehandig word vir die uitreiking van ‘n doodsertifikaat (Vorm BI-1663).

Indien die begrafnisdiens in die kerkgebou gaan plaasvind, moet die naasbestaandes op ‘n datum en tyd besluit en eers die kerkkantoor (012 809 0107) skakel om die beskikbaarheid van die kerkgebou te bepaal. Die familie het ook die opsie om die diens en die teraardebestelling gelyktydig te doen. Kostes verbonde aan die begrafnisdiens sal deur die kerkkantoor verduidelik word.  (Die kostes sluit die gebruik van die kerkgebou, die klankspan en orrelis in). Die kerkkantoor tref dan verdere reëlings met die klankspan en orrelis. Die datum en tyd word dan met die betrokke leraar en die begrafnisondernemer bevestig, waarna die begrafnisreëlings gefinaliseer kan word.

Skakel die leraar van die spesifieke aftree-oord / jou keuse. Die leraar sal in gesprek tree met die naasbestaandes om die teksgedeelte en liedere vir die diens te bespreek.

AVBOB                                                     086 128 2621
DOVE                                                        012 546 7172
Grobbelaars                                              082 413 5242
Martin’s                                                     082 498 1981
Sonja Smith                                              079 895 4414

Die begrafnisondernemer sal die familie bystaan en adviseer met die keuse van ‘n kis, lykskouing, begrafnisbriewe, blomme en ander spesiale versoeke.

Indien ‘n geliefde in ‘n begraafplaas begrawe word, moet die munisipaliteit waaronder daardie begraafplaas resorteer, gekontak word. Begrafnisondernemers help hiermee.

Na die verassing moet die naasbestaandes ‘n verassingsertifikaat in duplikaat ontvang.  Die kerkkantoor kan geskakel word vir meer inligting oor ons gemeente se gedenkmuur.