Lidmate

AGTERGROND

Tygerpoort Gemeente het met 545 lidmate van Skuilkrans Gemeente afgestig. Die hoeksteen van die kerkgebou is op 23 Augustus 1981 gelê.

Die gemeente het toe uitsluitlik uit landbouhoewes bestaan. Heelwat ontwikkeling het intussen in die omgewing plaasgevind en daar is tans oor die 3 000 lidmate in die gemeente.

As gemeente glo ons God het ons geroep om Hom te aanbid, mekaar te versorg en in die wêreld te getuig; daarom is ons slagspreuk: nie ter wille van onsself nie.

Ons Tien Stellings

 1. Ons is God se gemeente.
 2. Ons is ‘n NG Kerk en deel van die groter verhaal van gereformeerde kerke in die wêreld.
 3. Daar is verskillende kategorieë waarbinne die gemeente geplaas kan word: platteland, stad, makro, familiêr, ens. Ons wil egter nie aan ons gemeente se identiteit in terme van ‘n spesifieke kategorie dink nie, maar eerder as iets wat verander soos die gemeenskap om ons verander – ons gemeente se identiteit weerspieël iets van hoe ons gemeenskap lyk en verander voortdurend saam met die gemeenskap.
 4. Ons beweeg saam met die Here na die gemeenskap toe; daarom is ons ‘n missionale gemeente wat nie ter wille van onsself bestaan nie!
 5. Ons besef dat die lyne tussen wie binne en wie buite die gemeente is, nie altyd so duidelik is nie, daarom is alle aktiwiteite missionaal van aard en deel van God se beweging na die wêreld toe.
 6. Ons verstaan van kerk-wees het veral vier dimensies: ons verhouding met God, met jouself, met mekaar en met ons gemeenskap.
 7. ‘n Verskeidenheid mense is welkom in ons gemeente terwyl ons steeds staan by wat ons glo!
 8. God gebruik mense; mense wat oor verskillende gawes en passies beskik en ons identiteit lê in die uitleef hiervan.
 9. Ons verwag dat almal in die gemeente aan die hand van vier waardes (verantwoordelikheid, integriteit, diepte en liefde) sal inskakel en so deel word van God se beweging na die gemeenskap toe!
 10. Ons is broos, menslik en maak foute, daarom sal ons nooit te kenne gee dat ons al die antwoorde het of die einde van die reis bereik het nie.

LIDMAATSKAP

Ons is ernstig oor lidmaatskap want ons is ernstig oor ons lidmate. Ons nooi jou uit om jouself as lidmaat aan ons gemeente te verbind, want ons wil graag ‘n pad met jou stap.

Verantwoordelikheid

Wanneer jy iets beloof of bely, sluit dit verantwoordelikheid in.
Hierdie verantwoordelikheid getuig van jou integriteit. ‘n Gemeente het ook ‘n verantwoordelikheid om lidmate, wat met opregte verantwoordelikheid op soek is na begeleiding op hulle geloofsreis, sinvol te ondersteun.

Diepte

Ons verhouding met die Here en ons verhouding met mekaar as ‘n geloofsgemeenskap, gaan nie oor ‘n kurrikulum, program of vinnige ritueel nie, maar oor ‘n geloofsreis wat diepte in geloof en verhoudinge tot gevolg het.

Liefde

Die waarde van liefde help ons op ons geloofspad om verantwoordelikheid met insig, deernis en omgee te balanseer sonder om te veroordeel.

Integriteit

Jou “ja” moet jou “ja” wees. Wanneer jy iets beloof of bely, moet jy daarby staan.

Tygerpoort se lidmate kry:

 • ‘n plek om God te ervaar en leer ken;
 • rus in ‘n besige omgewing;
 • ‘n gemeente waar jy welkom is;
 • toerusting om jou Christenskap uit te leef;
 • ‘n leesrooster;
 • diensbaarheid;
 • ‘n gemeente waar jy jouself kan wees en geestelik saam met ander groei;
 • hulp en ondersteuning sonder veroordeling.

Wat verwag ons van ons lidmate?

 • Jou verhouding met die Here is jou eerste prioriteit.
 • Woon geestelike groeigeleenthede bv. eredienste en Dieper Delf op Woensdagaande by.
 • Lewe die vier waardes van lidmaatskap uit (verantwoordelikheid, integriteit, diepte, liefde).
 • Gee jou dankoffer.
 • Gee om vir ander lidmate in die gemeente.
 • Wees diensbaar deur by ten minste een bediening betrokke te wees.
 • Lewe 24/7 – 365 as ‘n Christen en getuig deur jou alledaagse lewe

DOOP

 • Die doop word normaalweg elke eerste Sondag van ‘n maand bedien.
 • Dit is ‘n geloofsfamiliegeleentheid in Tygerpoort Gemeente en daarom word kindertjies in die teenwoordigheid van die hele gemeente gedoop.
 • Die ouers se lidmaatskap moet by Tygerpoort Gemeente wees.
 • Voordat die kindjie gedoop kan word, moet die ouers eers die verpligte doopgesprekke bywoon. Om dié rede moet ouers die kerkkantoor kontak sodat die bywoning van die gesprekke gereël en die nodige vorms ingevul kan word.
 • Ouers is welkom om ‘n duidelike foto van die kindjie vir die kerkkantoor te stuur wat tydens die doop op die skerm vertoon kan word.

Groeigroepe

Tygerpoort Gemeente se kategese word groeigroepe genoem. Die junior groeigroepe vind Sondagoggende 09:00 tot 10:00 plaas terwyl die tiener groeigroepe Sondagmiddae direk na afloop van die enRoute aanddiens plaasvind.

Ons bied die volgende vir ons junior groeigroepe:

 • Weeklikse klasse
 • Inhoud in terme van Bybel, kerk en geloof
 • Klasinhoud op ons webwerf
 • Kindervriendelike aktiwiteite
 • Kindervriendelike eredienste
 • ‘n Gesinskamp
 • Sosiale geleenthede

Ons verwag die volgende van ons junior groeigroepe:

 • 65% bywoning vir die jaar
 • 100% vertroudheid met die inhoud
 • Voltooiïng van tuisgeloofopdragte
 • Bywoning van eredienste
 • Deelname aan uitreike en projekte

Ons bied ons tiener groeigroepe die geleentheid om op alle vlakke in hulle geloof te groei deur –

 • weeklikse klasse in graadverband;
 • tuisopdragte;
 • ‘n leesrooster;
 • inhoud van die Bybel, kerk, geloof, etiek;
 • klasinhoud op ons webwerf;
 • geleenthede vir uitreikaksies;
 • verskeie kampe (seekamp/ hoërskoolkamp/ Julie-uitreik); en
 • sosiale geleenthede.

Ons verwag die volgende van ons tiener groeigroepe:

 • 65% klasbywoning
 • 100% vertroudheid met die inhoud
 • Voltooiïng van tuisopdragte
 • Bywoning van ten minste 1 uitreik van die gemeente gedurende die jaar
 • Ondersteuning van ten minste 1 barmhartigheidsprojek van eie keuse
 • Gereelde toewyding aan geestelike dissiplines soos Bybellees, gebed en erediensbywoning
 • Goeie kommunikasie met betrekking tot enige iets wat die gemeente behoort te weet

BELYDENISAFLEGGING

Ons bied die volgende in die belydenisjaar:

 • Een tot een mentorskap
 • Weeklikse klasse by ‘n predikant
 • Geleenthede vir uitreikaksies
 • Deurlopende ondersteuning
 • ‘n Leesrooster
 • Inhoud in terme van Bybel, kerk, etiek, geloof
 • Belydeniskamp

Ons verwag die volgende van die belydenisklas:

 • 80% klasbywoning
 • 100% vertroudheid met die inhoud
 • Baie gereelde bywoning van eredienste
 • Voltooiïng van tuisopdragte
 • Deurlopende toewyding aan geestelike dissiplines en spesiale leeswerk
 • Toewyding aan die mentorskapprogram
 • Bywoning van ten minste 2 uitreike van die gemeente gedurende die jaar