Ons storie

Nie ter wille van onsself nie


Tygerpoort Gemeente het met 545 lidmate van Skuilkrans Gemeente afgestig. Die hoeksteen van die kerkgebou is op 23 Augustus 1981 gelê.

Die gemeente het toe uitsluitlik uit landbouhoewes bestaan. Heelwat ontwikkeling het intussen in die omgewing plaasgevind en daar is tans oor die 3500 lidmate in die gemeente.

As gemeente glo ons God het ons geroep om Hom te aanbid, onsself te ken, mekaar te versorg en in die wêreld te getuig; daarom is ons slagspreuk: nie ter wille van onsself nie. Ons gemeente wil in alles wat ons doen hierdie slagspreuk uitleef!

Wie ons is


NG Tygerpoort is ‘n dinamiese gemeente in die middel van ‘n uitdagende konteks!

Tygerpoort gemeente is ’n gemeente wat jou wil help om gesonde keuses te maak en die dieper sin van die lewe te ontdek. Ons skep ‘n geleenthede vir betekenisvolle verhoudings en gemeenskap in jou lewe. Ons wil jou van God se oneindige genade vertel en hoe jy elke dag uit Sy oorvloed kan lewe. Uiteindelik wil ons jou leer om te leef soos Jesus, nie ter wille van jouself nie, maar dienend in sy liefde. Ons glo dit is ‘n balans tussen gesonde selfinsig, sinvolle verhoudings, ‘n diep verbintenis met God en ‘n betekenisvolle lewe wat jy binne die ruimtes van die gemeente kan aanleer en vêrder in die gemeenskap moet uitleef.

Ons bestaan ter wille van ons gemeenskap. Ons wil graag ‘n impak maak en mense met nood ondersteun. Jy sal dit sien wanneer jy ons skole, gemeenskapsprojekte of enige van ons bedieninge besoek.

Een van die uitstaande kenmerke van ons gemeente is gasvryheid. Daarom is ons inklusief, oop en verwelkom ons enige iemand. Jy kan jouself by ons tuismaak al wonder jy, twyfel jy of soek jy antwoorde. Jy kan jou jouself wees! Dalk word hierdie gemeente ‘n wonderlike reisgenoot op jou pad om God se ritme deur jou lewe te ontdek!

Ons gemeente is nie foutloos nie en het nie al die antwoorde nie, maar ons is opreg in ons broosheid en afhanklikheid van Hom. Saam pak ons die uitdagings van die daaglikse lewe aan – diep bewus van hoe nodig ons die Here en mekaar het!

EREDIENSTYE

Ons gemeente het verskillende eredienste wat ten doel het om alle spiritualiteite te bedien.
Ons eredienste gaan oor die Here, nie oor wie preek, wat ons sing, hoe ons bid of wie dit bywoon nie!

Oggenddiens

08:00 en 10:00

Spesiale Dienste

08:00 en 10:00 Kersdag
19:00 Oujaarsdiens
08:00 en 10:00 Goeie Vrydag
18:30 Hemelvaartdiens

Doop

Die doop word normaalweg elke eerste Sondag van ‘n maand bedien.

Dit is ‘n geloofsfamiliegeleentheid in Tygerpoort Gemeente en daarom word kindertjies in die teenwoordigheid van die hele gemeente gedoop.

Die ouers se lidmaatskap moet by Tygerpoort Gemeente wees.

Voordat die kindjie gedoop kan word, moet die ouers eers die verpligte doopkursus bywoon. Om dié rede moet ouers die kerkkantoor kontak sodat die bywoning van die gesprekke gereël en die nodige vorms ingevul kan word.

Ouers is welkom om ‘n duidelike foto van die kindjie vir die kerkkantoor te stuur wat tydens die doop op die skerm vertoon kan word.

Begrafnisse

Ons gemeente wil graag families deur moeilike tye van verlies begelei.

Kontak asseblief dadelik een van die predikante wanneer daar dood in die familie is.

Alle reëlings oor begrafnisse word deur die kerkkantoor hanteer. Dit sluit die lokale, klank en beeld, musiek en ander behoeftes in. Alle inligting oor hoe dit werk moet asseblief met Louise-Marie van Zijl gereël word.

Die gemeente se lokale (insluitend die kerkgebou) is beskikbaar op spesifieke tye deur die loop van die week. Aangesien daar skole op die terrein is moet hierdie besprekings fyn beplan word.

Indien ‘n begrafnis nie op die gemeente se terrein plaasvind nie, moet die betrokke inligting rondom die roudiens of begrafplaas asseblief steeds met die kerkkantoor  bespreek word.

Huwelike

Ons gemeente is saam met jou opgewonde oor jou troudag!

Ons gemeente se predikante is in hul hoedanigheid as huwelikbevestigers van die Departement van Binnelandse Sake beskikbaar om huwelike te bevestig. Elke predikant se beskikbaarheid en fooie word deur hulself bepaal.

Kontak dus eers die betrokke predikant om beskikbaarheid te bevestig.

Ons gemeente maak gebruik van ‘n administrateur wat die registrasie van huwelike hanteer. Die kerkkantoor sal al hierdie inligting en kostes aan jou deurgee.

Ons gemeente bied gereeld ‘n huwelikskursus aan. Woon dit gerus by. Anders is predikante ook beskikbaar vir huweliksvoorbereiding.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam Bank Tak Takkode Tipe rekening Rekeningnommer
NG Gemeente Tygerpoort ABSA Lynnwoodrif 632005 Tjek 163 058 0060